Bemutatkozás

A Budaörsi Kincskereső Óvoda Budaörs központjában működik, jelenleg két (egy új és egy felújított) épületben. 2013. szeptemberében kezdődött az építkezés, melynek eredményeképpen 2014. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az új óvoda a Kossuth Lajos utca 51. sz. alatt. Az új épület a mai kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkezik, fenntarthatósági, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokból is XXI. századi. A régi épület pedig a Budaörs Város Önkormányzatának 2014. évi felújítási terve szerint teljes körű átalakításban és felújításban részesült.

 

Az óvoda az óváros szívében található, gyermekeink zöme a környező utcákban lakik, sokuk testvére, sőt már szüleik is ebbe az óvodába jártak.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, ünnepekhez kötődő vásárok. A szülők klubja keretében a karácsony és a húsvét előtti időben a szülőkkel közös barkácsdélutánokat rendezünk.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Kollégáink többsége további szakképesítéssel is rendelkezik. Néptánc oktatói, népi játék és kismesterségi szakoktató, drámapedagógus, fejlesztő pedagógus és óvodai gyógyestnevelő végzettségű szakemberek dolgoznak óvodánkban Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.

 

Legfontosabb nevelési elveink:

  1. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása;
  2. Nevelésünkben törekszünk a gyermek személyiségének, képességeinek differenciált kibontakoztatására, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására;
  3. Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendeljük alá az összes többi tevékenységi formát;
  4. Gondoskodunk a gyermek egészséges fejlődését elősegítő tárgyi és személyi környezetről;
  5. Biztosítjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését.

Helyi nevelési programunk kiemelt feladata a néphagyományok ápolása, a régi népszokások megismertetése óvodásainkkal. Ezzel mindennapi óvodai életünket szeretnénk gazdagabbá, színesebbé tenni. A népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai közül olyanokat válogatunk, amelyek megfelelnek az óvodás gyermek életkori sajátosságainak, s egyben esztétikai élményt is nyújtanak (népmesék, mondókák, énekes-táncos játékok). Havi rendszerességgel táncházat tartunk, ahol játékokkal, népi hangszerekkel, a néptánc alapelemeivel ismerkedhetnek meg a gyermekek.

 

Óvodai napirendünk kialakításakor figyelembe vesszük azt az alapelvet, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a szabad játék. Ennek feltételeit biztosítjuk mind a csoportszobákban, mind az udvaron. Udvarunk tágas, sokféle mozgásos játékra nyújt lehetőséget.

A kötetlen és kötelező foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára épülő játékos tevékenységek. Gyakran sétálunk, kirándulunk a környező hegyekbe, májusban mindhárom csoport részvételével nagyobb kirándulást szervezünk.

Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: Mikulás ∙ Advent ∙ Farsang ∙ Húsvét ∙ Anyák napja ∙ Apák napi vetélkedő ∙ Gyermeknapi sportprogramok ∙ Évzáró ünnepség.

A hagyományőrző ünnepek közül négy alkalommal (Szüret, Lakodalmas, Húsvét, Pünkösd) dramatikus játékot rendezünk, amelyet drámapedagógus kolléganőnk dolgozott ki. Már hetekkel az ünnepek előtt mondókákkal, dalokkal, népi játékokkal hangolódunk a közös élményre.

2012 szeptemberében Együtt Működő Kommunikációs intézmény lettünk.

 

Palánta csoport

2014 szeptemberétől egy 15 fős, majd 2015. szeptemberétől két 15 fős csoporttal “Palánta esélyteremtő program” működik intézményünkben azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt.

Pedagógiai célunk, a tanulási nehézségek megelőzése. Azt szeretnénk, hogy az idejáró gyermekek részképességei kiegyenlítetté váljanak, képesek legyenek megmutatni adottságaikat, kibontakoztatni tehetségüket.

Szociális készségeik javuljanak és nyitott, befogadó személyiséggé váljanak. Törekvésünk, hogy az idejáró gyermekek leküzdjék hátrányaikat, fizikailag, pszichésen és részképességeik tekintetében biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez.

A jelentkezés feltétele, igazolás arról, hogy a gyermek további egy nevelési évre az óvodában maradhat.(szakértői vélemény, szakszolgálati javaslat, OH határozat)

Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok alapján a fejlesztő munka a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben illetve műveltségtartalmakban. Mindezen feladatok komplexen, Segítő Szakmai Teamünk napi támogatása mellett kibővülve valósulnak meg a Palánta csoportokban. Az óvodapedagógusok és a segítő szakemberek elkötelezettek a feladat irányába, egymást támogatva, egységes szemlélettel képviselik és nagy odafigyeléssel, intenzíven fejlesztik a gyermekeinket. Minden szakemberünk széleskörű szakmai végzettséggel, módszer-specifikus ismeretekkel rendelkezik. Munkánkat gyermekeink beiskolázása és nyomon követése teszi teljessé.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk bővebb tájékoztatást telefonon vagy személyesen.